1. Üldsätted

1.1. Eesti Autokoolide Liit, edaspidi EAKL, on mootorsõidukijuhtide koolitusluba omavate autokoolide (eraõiguslike juuriidiliste isikute ,füüsilisest isikust ettevõtjate ning riigi- ja munitsipaalasutuste), edaspidi autokool, vabatahtlik ühendus. Ettevõtlusvormilt on EAKL mittetulundusühing.

1.2. EAKL nimi on eesti keeles - Eesti Autokoolide Liit

1.3. EAKL juhatuse asukohaks Eesti Vabariik, Pärnu 

1.4. EAKL asutamiskuupäev on 19.02.1997.a.

2. EAKL eesmärgid ja tegevusvaldkonnad.

2.1. EAKL eesmärgid:

2.1.1. Sõidukijuhtide koolituse taseme tõstmine ja liiklusohutuse parendamine koostöös Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse (edaspidi ARK) , Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riikliku Politseiametiga.

2.1.2. Olla tegevuse koordineerijaks autokoolide, ARK, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahel.

2.1.3. Õppematerjalide ja - metoodika väljatöötamine ning levitamine.

2.1.4. Aidata kaasa autokoolide organisatsioonilise töö ja metoodilise tegevuse kvaliteedi tõstmisele.

2.1.5.Arendada riikidevahelisi kutsealaseid suhteid ja koostööd, vajadusel ühineda rahvus- või riikidevaheliste organisatsioonidega.

2.1.6. Osa võtta laste liikluskasvatuse organiseerimisest, propageerimisest

2.1.7. Osleda riiklike õppekavade väljatöötamisel

2.2. EAKL tegevusvaldkonnad:

2.2.1. EAKL liikmete ettepanekul nende huvide esindamine ja kaitsmine riigivõimu -ja valitsemisorganites.

2.2.2. Osalemine EAKL ja tema liikmeid puudutavate seaduste väljatöötamisel, s.h. EAKL-i seisukohtade avaldamine.

2.2.3. Turu- ja kliendiuuringute korraldamine.

2.2.4. Mootorsõidukijuhi õpetaja täiendkoolituse korraldamine.

2.2.5. Autokoolide tegevust puudutava ja ohutu liikluse põhimõtteid propageeriva informatsiooni levitamine, sh. reklaam-ja muude trükiste väljaandmine.

2.2.6. Oma liikmetele õigusabi ja konsultatsioonide andmine.

2.2.7. Koostöö arendamine teiste riikide autokoolide ja teiste samalaadsete liitudega.

2.2.8. Õppeteemaliste ja meelelahutuslike ürituste korraldamine.

2.2.9  Muu tegevus, mis on vajalik EAKL eesmärkide saavutamiseks.

3. EAKL liikmed, nende õigused ja kohustused.

3.1 EAKL liikmed jagunevad vaatlejateks, tegevliikmeteks ja auliikmeteks.

3.2 EAKL tegevliikmeks võib olla iga EAKL tegevuspiirkonnas tegutsev mootorsõidukijuhi koolitusluba omav autokool või muu liiklusega seotud ettevõte.

3.3 EAKL auliikmeks võib valida üldkoosolek isiku, kellel on EAKL tegevuse edendamisel erilisi teeneid.

3.4 EAKL vaatlejaks võib olla iga EAKL tegevuspiirkonnas tegutsev mootorsõidukijuhi  koolitusluba omav autokool, kes on esitanud kirjaliku avalduse EAKL juhatusele, tasunud sisseastumis- ja aastamaksu.

3.5 EAKL liikmeks võetakse juhatuse otsusega, kui autokool omab kahe EAKL-u autokooli soovitajat, kes on kuulunud EAKL vähemalt kaks aastat.

3.5.1. EAKL liikmest väljaarvamise otsustab juhatus lihthäälteenamusega juhul, kui liige ei ole tasunud liikmemaksu aasta jooksul. Põhikirjapunktide täitmata jätmine, EAKL maine kahjustamine ja teiste rikkumiste korral otsustab EAKL-ist väljaarvamise üldkoosolek.

3.5.2. EAKL liikmeks vastuvõtmise, mittevastuvõtmise ja liikmest väljaarvamise kohta tehtud otsuse ärakirja saadab juhatus 10 päeva jooksul postiga otsust puudutavale isikule.

3.6 EAKL liikmel on õigus: 
3.6.1. Võtta osa EAKL tegevusest vastavalt käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkidele ja ülesannetele. 
3.6.2. Valida ja olla valitud kõikidesse EAKL juhtimis- ja revisjoniorganeisse. 
3.6.3. Moodustada EAKL osakondi. EAKL liikmete poolt moodustatud osakondadel on oma üldkoosolek ja juhatus. 
3.6.4. Esitada ettepanekud ja arupärimisi ja EAKL tegevust puudutavates küsimustes. 
3.6.5. Võtta osa EAKL poolt korraldatavatest üritustest. 
3.6.6. Kasutada soodustingimustel EAKL teenuseid. 
3.6.7. Astuda välja liikmeskonnast, esitades juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse. Liikmete ja vaatlejate poolt tasutud sisseastumis- ja aastamakse ei tagastata. 
3.6.8. EAKL annab nõuandeid ja abistab muul viisil vaatlejaid saavutamaks tegevliikmeks olemise kriteeriume. 
3.6.9. esindada üldkoosolekul teist EAKL liiget lihtvolikirja alusel
3.7 EAKL liikmed on kohustatud: 
3.7.1. Täitma EAKL põhikirja nõudeid, üldkoosoleku otsuseid, aitama kaasa EAKL eesmärkide ja ülesannete elluviimisel. 
3.7.2. Tasuma õigeaegselt aastamakse. 
3.7.3. Mitte kahjustama oma sõna ega teoga EAKL – i.
3.7.4. Kui EAKL liige süstemaatiliselt ei täida käesoleva põhikirja nõudeid või kui ta on rikkunud kehtivat seadusandlust, võib EAKL liikme EAKL-st välja arvata üldkoosoleku otsuse alusel. Eelnevalt tuleb aga välja selgitada Aukohtul rikkumise põhjused ja liikme abistamise võimalused. 
3.7.5. EAKL liikmed, kes osalevad EAKL programmides, on aruande kohuslased EAKL juhatuse ees.

4. EAKL vara.

4.1. EAKL ei sea oma tegevuse eesmärgiks kasumi saamist ning rajab oma finantstegevuse põhimõttele, mille kohaselt saadavad tulud peavad täielikult katma kulud.

4.2. EAKL rahandusaastaks on kalendriaasta.

4.3. EAKL varad moodustavad: 
4.3.1. Sisseastumis-ja aastamaksudest. 
4.3.2. Annetustest. 
4.3.3. Tulust, mida EAKL saab vastavalt oma eesmärkidele korraldatavatest üritustest ja õppematerjalide- ning vahendite müügist. 
4.3.4. Muust tulust, mis on vajalik EAKL põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus kehtivate seadustega.

4.4. EAKL omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik EAKL põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus kehtivate seadustega.

4.5. EAKL on õigus: 
4.5.1. Luua sihtotstarbelisi fonde. 
4.5.2. Maksta nimelisi stipendiume. 
4.5.3. Finantseerida ideekonkursse ja määrata auhindu. 
4.5.4. Finantseerida õppeprogramme, uuringuid, arendustöid ja ekspertiise. 
4.5.5. Korraldada ja rahaliselt toetada vabariikliku ja regionaalse tähtsusega nõupidamisi, näitusi ja muid üritusi.

5. EAKL juhtimine.

5.1. EAKL kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek. 
5.1.2. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt üks kord aastas. Kutsed üldkoosolekule koos päevakorra äramärkimisega saadab juhatus hiljemalt 15 päeva enne koosoleku läbiviimise kuupäeva. 
5.1.3. EAKL erakorraline koosolek kutsutakse kokku juhatuse äranägemisel revisjonikomisjoni või vähemalt 1/10 EAKL liikmete nõudmisel. 
5.1.4. Üldkoosolekul on igal tegevliikmel, kes on tasunud maksed, 1 hääl. Üldkoosolekul ei oma hääleõigust tegevliikmed, kellel on liikmemaks tasumata. Auliikmetel, vaatlejatel ja koosolekule kutsutud eriala spetsialistidel on nõuandev hääl. 
5.1.5. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole EAKL liikmetest. 
5.1.6. Kui üldkoosolek ei ole p. 5.1.5 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kokku kolme nädala jooksul uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget. 
5.1.7. Üldkoosolekul võetakse otsuseid vastu lihthäälteenamusega, v.a. otsustamisel 
. põhikirja kinnitamise ning sellesse muudatuste ja täienduste tegemise üle; 
. tegevuse reorganiseerimise ja lõpetamise üle. 
Otsuse poolt peab olema hääletanud sellisel juhul 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. 
Küsimustes, mis ei ole märgitud üldkoosoleku kokkukutsumise teates, võib otsuseid vastu võtta ainult kõigi üldkoosolekus osalevate liikmete või nende esindajate nõusolekul.

5.1.8. EAKL liikmete üldkoosoleku pädevusse kuulub: 
. põhikirja kinnitamine ja sellesse muudatuste tegemine; 
. EAKL juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete ärakuulamine ja kinnitamine; 
. EAKL tegevliikmeks vastuvõtmine ja väljaarvamine; 
. EAKL auliikmete valimine; 
. EAKL juhatuse liikmete tasustamise korra ja määra kinnitamine; 
. sisseastumis- ja aastamaksu suuruse kindlaksmääramine; 
. EAKL tegevusprogrammi ja eelarve kinnitamine; 
. EAKL tegevuse reorganiseerimise ja lõpetamine. 
. Aukohtu valimine vähemalt kolm liiget (mitte juhatuse liikmed).

5.2. EAKL üldkoosolek valib juhatuse kaheks aastaks. 
5.2.1. EAKL autokoolide poolt juhatuse kandidaadiks esitatud füüsiliste isikute seast valib EAKL üldkoosolek juhatuse kaheks aastaks.       
5.2.2. Juhatuse liikmete minimaalarv on 5 (viis). 
5.2.3. EAKL juhatus valib presidendi ja asepresidendi. President korraldab juhatuse tegevust. Presidendi koha vabaksjäämise korral täidab tema ülesandeid järgmise üldkoosolekuni asepresident. 
5.2.4. EAKL juhatus tuleb kokku vähemalt kord kvartalis või vastavalt vajadusele. 
5.2.5. EAKL juhatus on otsustusvõimeline, kui istungil viibib üle poole juhatuse liikmete üldarvust. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kuid otsuse poolt peab olema hääletanud vähemalt üle poole  juhatuse liikmetest. Häälte võrdse jaotumise korral on otsustavaks hääleks presidendi hääl. 
5.2.6. EAKL juhatuse ülesanded: 
. EAKL tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal; 
. EAKL strateegia väljatöötamine; 
. EAKL üldkoosoleku otsuste elluviimine; 
. EAKL aastatöötulemuste läbivaatamine ja üldkoosolekule esitamine; 
. EAKL vaatlejate vastuvõtmine; 
. EAKL jooksvate tegevusprogrammide koostamine; 
. vastutab finants-majandusliku tegevuse eest. 
. EAKL asukoha (juriidilise aadressi) muutmine.

5.2.7. EAKL president: 
. vastutab finants- majandusliku tegevuse eest võrdselt juhatuse liikmetega; 
. kutsub kokku ja juhatab juhatuse koosolekuid; 
. esindab EAKL suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega; 
. sõlmib kokkuleppeid, lepinguid ja muid tehinguid EAKL nimel ning annab volitusi teistele juhatuse liikmetele selliste tehingute sooritamiseks.

5.2.8. Aukohtu ülesanded:

. tegeleda p.3.7.4. punktidega
. anda ülevaade oma tegevusest juhatusele.
. äärmisel vajadusel teha juhatusele ettepanek p.3.7.4. rikkunud liikme liikmelisuse peatamine kuni üldkoosolekuni.

6. Finantstegevuse kontrollimine.

6.1 EAKL tegevust kontrollib üldkoosolekul üheks aastaks valitud kolmeliikmeline revisjonikomisjon. 
6.2 Revisjonikomisjoni ülesannete hulka kuulub EAKL bilansi, kassa, arvete, põhivahendite ja kord aastas kogu EAKL finantsmajandusliku tegevuse kontrollimine ning üldkoosolekule esitamine. 
6.3 Revisjonikomisjonil on õigus igal ajal kontrollida EAKL finantstegevust või asjaajamist ja puuduste esinemisel teha ettepanekuid juhatusele ja presidendile.

7. EAKL lõpetamine.

7.1. EAKL lõpetakse üldkoosoleku otsusega. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest. EAKL on lõpetatud otsuses määratud ajal. 
7.2. EAKL lõpetamisel määrab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, kellele lähevad üle juhatuse volitused ning kes lahendab arvetel oleva vara jagamise EAKL liikmete vahel. 
7.3. EAKL loetakse lõpetatuks viimase üldkoosoleku otsuse alusel. 
Otsusega kinnitatakse ka likvideerimiskomisjoni lõppakt. Käesolev põhikiri on kinnitatud Pärnus, EAKL üldkoosolekul 22. august 2004.a.