Väljavõte EAKL-i põhikirjast:


3.1 EAKL liikmed jagunevad vaatlejateks, tegevliikmeteks ja auliikmeteks.

3.2 EAKL tegevliikmeks võib olla iga EAKL tegevuspiirkonnas tegutsev mootorsõidukijuhi koolitusluba omav autokool või muu liiklusega seotud ettevõte.

3.3 EAKL auliikmeks võib valida üldkoosolek isiku, kellel on EAKL tegevuse edendamisel erilisi teeneid.

3.4 EAKL vaatlejaks võib olla iga EAKL tegevuspiirkonnas tegutsev mootorsõidukijuhi  koolitusluba omav autokool, kes on esitanud kirjaliku avalduse EAKL juhatusele, tasunud sisseastumis- ja aastamaksu.

3.5 EAKL liikmeks võetakse juhatuse otsusega, kui autokool omab kahe EAKL-u autokooli soovitajat, kes on kuulunud EAKL vähemalt kaks aastat.

3.5.1. EAKL liikmest väljaarvamise otsustab juhatus lihthäälteenamusega juhul, kui liige ei ole tasunud liikmemaksu aasta jooksul. Põhikirjapunktide täitmata jätmine, EAKL maine kahjustamine ja teiste rikkumiste korral otsustab EAKL-ist väljaarvamise üldkoosolek.

3.5.2. EAKL liikmeks vastuvõtmise, mittevastuvõtmise ja liikmest väljaarvamise kohta tehtud otsuse ärakirja saadab juhatus 10 päeva jooksul postiga otsust puudutavale isikule.

3.6 EAKL liikmel on õigus: 
3.6.1. Võtta osa EAKL tegevusest vastavalt käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkidele ja ülesannetele. 
3.6.2. Valida ja olla valitud kõikidesse EAKL juhtimis- ja revisjoniorganeisse. 
3.6.3. Moodustada EAKL osakondi. EAKL liikmete poolt moodustatud osakondadel on oma üldkoosolek ja juhatus. 
3.6.4. Esitada ettepanekud ja arupärimisi ja EAKL tegevust puudutavates küsimustes. 
3.6.5. Võtta osa EAKL poolt korraldatavatest üritustest. 
3.6.6. Kasutada soodustingimustel EAKL teenuseid. 
3.6.7. Astuda välja liikmeskonnast, esitades juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse. Liikmete ja vaatlejate poolt tasutud sisseastumis- ja aastamakse ei tagastata. 
3.6.8. EAKL annab nõuandeid ja abistab muul viisil vaatlejaid saavutamaks tegevliikmeks olemise kriteeriume. 
3.6.9. esindada üldkoosolekul teist EAKL liiget lihtvolikirja alusel
3.7 EAKL liikmed on kohustatud: 
3.7.1. Täitma EAKL põhikirja nõudeid, üldkoosoleku otsuseid, aitama kaasa EAKL eesmärkide ja ülesannete elluviimisel. 
3.7.2. Tasuma õigeaegselt aastamakse. 
3.7.3. Mitte kahjustama oma sõna ega teoga EAKL – i.
3.7.4. Kui EAKL liige süstemaatiliselt ei täida käesoleva põhikirja nõudeid või kui ta on rikkunud kehtivat seadusandlust, võib EAKL liikme EAKL-st välja arvata üldkoosoleku otsuse alusel. Eelnevalt tuleb aga välja selgitada Aukohtul rikkumise põhjused ja liikme abistamise võimalused. 
3.7.5. EAKL liikmed, kes osalevad EAKL programmides, on aruande kohuslased EAKL juhatuse ees.